01418431 ระบบฝังตัวเบื้องต้น 1 (อ.ถนอมศักดิ์)
(01418431_1_2560_2)

01418431 ระบบฝังตัวเบื้องต้น (ภาคปลาย 2560)