02739435 เหมืองข้อมูล หมู่ 1 (อ.พีระ)
(02739435_2560_2)

วิชาเรียนสำหรับนิสิตภาควิชา