01418499 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ หมู่ 1 (อ.อัจฉรา)
(01418499_1_2560_2)

Project of practical interest in various fields of computer