01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หมู่ 1 (อ.อัจฉรา)
(01418112_1_2560_2)

การคำนวณ ความสามารถและสมรรถนะของคอมพิวเตอร์ การใช้ตรรกศาสตร์ในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหา ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน แนวคิดของการเขียนโปรแกรม การพัฒนาและการประยุกต์ซอฟต์แวร์ กฏหมายและจริยธรรมวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ