01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 104 (อ.สาวิณี แสงสุริยันต์)
(01418111_104_2560_2)

01418111_หมู่_104 (อ.สาวิณี แสงสุริยันต์)
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประมวลคำ ฐานข้อมูลและ โปรแกรมประยุกต์อื่น
Computer system, hardware, software, operating system, word processing, database and other application software