01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 107 (อ.อัจฉรา)
(01418111_107_2560_2 )

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ฐานข้อมูล และโปรแกรมประยุกต์อื่น