01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 102 (อ.ศศิธร)
(01418111_102_2560_2)

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประมวลคำ ฐานข้อมูลและ โปรแกรมประยุกต์อื่น