0113211 หลักการจัดการ
(0113211 หลักการจัดการ)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

แนวความคิดทางการจัดการบริหารและการจัดการ การจัดการแบบวิทยาศาสตร์การจัดการตามแนวมนุษยสัมพันธ์ ระบบราชการ โครงสร้างลักษณะดำเนินธุรกิจประเภทต่างๆ และหน้าที่ทางธุรกิจสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการบริหารธุรกิจ กระบวนการจัดการและหน้าที่ที่สำคัญของนักบริหาร

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน