01132451 ธุรกิจระหว่างประเทศ
(01132451 ธุรกิจระหว่างประเทศ)

หลักแนวความคิด วัตถุประสงค์ และวิธีการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของธุรกิจระหว่างประเทศ การกำหนดโครงสร้างองค์การ การกำหนดนโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านการเงิน การผลิต การตลาด การบุคคล และระบบข้อมูลเพื่อการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ในสภาพแวดล้อมนั้น