01132451 ธุรกิจระหว่างประเทศ
(01132451 ธุรกิจระหว่างประเทศ)

หลักแนวความคิด วัตถุประสงค์ และวิธีการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของธุรกิจระหว่างประเทศ การกำหนดโครงสร้างองค์การ การกำหนดนโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านการเงิน การผลิต การตลาด การบุคคล และระบบข้อมูลเพื่อการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ในสภาพแวดล้อมนั้น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 Designed by Wit