01132333 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(01132333 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจในองค์กร การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรข้อมูล การจัดการระบบฐานความรู้ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการทางธุรกิจ และการออกแบบองค์กรเพื่อการแข่งขัน โดยอาศัยการใช้ระบบสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 Designed by Wit