01132333 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(01132333 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจในองค์กร การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรข้อมูล การจัดการระบบฐานความรู้ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการทางธุรกิจ และการออกแบบองค์กรเพื่อการแข่งขัน โดยอาศัยการใช้ระบบสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม