01132338 สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
(01132338 สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ)

การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนและภายใต้ความเสี่ยง การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับปัญหาทางธุรกิจ โดยประยุกต์หลักการของโปรแกรมคณิตศาสตร์ ทฤษฏีแถวรอคอย ทฤษฏีเกมส์ และการวิเคราห์คอฟ