01132415 การจัดการองค์การเพื่อการเรียนรู้
(01132415 )

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

01-132415 begin_of_the_skype_highlighting 01-132415end_of_the_skype_highlighting การจัดการองค์การเพื่อการเรียนรู้ 3(3-0)
(Management of Learning Organization)
พื้นฐาน : 01-132111 begin_of_the_skype_highlighting 01-132111end_of_the_skype_highlighting
ความหมายและความสำคัญขององค์การเพื่อการเรียนรู้ กระบวนการพัฒนา
องค์การเพื่อการเรียนรู้ กระบวนการแสวงหาความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการนำความรู้ไปประยุกต์ในการบริหารงาน ลักษณะเฉพาะที่บ่งชี้ระดับของการเป็นองค์การเพื่อการเรียนรู้ค่านิยมทางวัฒนธรรมคำมั่นของผู้บริหารและการให้อำนาจ การสื่อสาร การถ่ายโอนองค์ความรู้ลักษณะเฉพาะของพนักงาน และการยกระดับผลการปฏิบัติงาน

Meaning and importance of learning organization. The development
processes of learning organization : knowledge acquisition, knowledge sharing, and knowledge utilization. The characters tics that indicate the level of learning organization : cultural values, leadership commitment and empowerment,communication, knowledge transfer, employee characteristics and performance improvement

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 Designed by Wit