0113224 ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม(Business Ethics )
(0113224 B.E.)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับสังคม การตอบสนองต่อสังคม ปัญหาด้านสาธารณะ วิกฤตทางด้านจริยธรรมในองค์กรธุรกิจ จริยธรรมขององค์กรและบุคคล นโยบายสาธารณะและนโยบายธุรกิจ แนวทางเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม บรรษัทภิบาล การคุ้มครองผู้บริโภค พนักงานกับองค์กร ธุรกิจกับสื่อ ปัญหาทางวังคมระดับโลกในศตวรรษใหม่

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน