01132311 การจัดการสำนักงาน(office management)
(01132311 O.M.)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

จุดประสงค์ของวิชา

5.1เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบต่างๆในสำนักงาน

5.2เพื่อให้นิสิตสามารถวางระบบงานต่างๆในสำนักงาน

5.3เพื่อให้นิสิตเรียนรู้หลักการแนวคิดใช้เทคนิคในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสำนักงาน

คำอธิบายรายวิชา

วิธีการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาและการจัดสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพการวางแผนผังในสำนักงานงานสารบรรณเอกสารแบบต่างๆการพัสดุและครุภัณฑ์การจัดทำงบประมาณการจัดเก็บเอกสารการติดต่อประมางานการประกันคุณภาพ

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 Designed by Wit