01132412 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
(0113241 0SMEs)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ความหมายและประเภทของธุรกิจขนาดย่อม การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจ ลักษณะและปัญหาในการจัดการงานบุคคล การเงิน การผลิต การจัดการของธุรกิจประกอบการผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงการตลาดในธุรกิจ

Small business definition and type of business, feasibility study in establishing the firm. The nature and problem in personnel management, financial, production and operation management for product and service, involving in marketing area.

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน