01133211 การจัดการการผลิต
(01133211opm)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

หลักเบื้องต้นและหน้าที่ในการจัดการการผลิต การวางแผนการจัดองค์การ การออกแบบระบบการผลิต และการควบคุมการผลิตทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีการศึกษานอกสถานที่

Basic principles and functions in operations management. Planning, organizing design and control of operations system; quantitatively. Field study included

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน