01133211 การจัดการการผลิต
(01133211opm)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

หลักเบื้องต้นและหน้าที่ในการจัดการการผลิต การวางแผนการจัดองค์การ การออกแบบระบบการผลิต และการควบคุมการผลิตทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีการศึกษานอกสถานที่

Basic principles and functions in operations management. Planning, organizing design and control of operations system; quantitatively. Field study included

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 Designed by Wit