คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

หน้า:  1  2  (ต่อไป)
รายวิชาทั้งหมด 
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 108 อ.พีระข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 101 (อ.สุรเชษฐ์)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 102 (อ.สุรเชษฐ์)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 103 (วีรชาติ) ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 104 (อ.ฐิติพร)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 105 (อ.วไลลักษณ์)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 106 (อ.ฐาปนี)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 107 (อ.วไลลักษณ์)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 501 (อ.พรศักดิ์)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 502 (วีรชาติ)ข้อมูล
01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หมู่ 101 1/2559ข้อมูล
01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หมู่103 (อ.ฐาปนี)ข้อมูล
01418112-คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (หมู่ 1 อ ศิริพร)ข้อมูล
01418113 หมู่ 302 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ข้อมูล
01418113 หมู่ 405 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (อ.จิตสราญ)ข้อมูล
01418113 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศข้อมูล
01418113 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ กลุ่ม 204 อ.พีระข้อมูล
01418113 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หมู่ 101 (อ.ศรัญญา)ข้อมูล
01418113 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หมู่ 102 (อ.ศรัญญา)ข้อมูล
01418113 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หมู่ 202 (อ.พรศักดิ์)ข้อมูล
01418113 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หมู่ 301 (อ.ฐิติพร)ข้อมูล
01418113 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หมู่ 304 1/2559ข้อมูล
01418113 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หมู่ 401 (อ.สาวิณี)ข้อมูล
01418114 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (อาจารย์)ข้อมูล
01418132 หลักมูลการคณนา(อ.สาวิณี)ข้อมูล
01418231 โครงสร้างข้อมูล หมู่1ข้อมูล
01418233 ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และการโปรแกรมเปลือกระบบ 1/2559ข้อมูล
01418321 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบข้อมูล
01418331 ภาษาแอสเซมบลีและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 1/2559ข้อมูล
01418351 หมู่ 1 การสื่อสารคอมพิวเตอร์และโพรโทคอลข้อมูล
01418399 การเตรียมความพร้อมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ข้อมูล
01418462 ทฤษฏีปัญญาประดิษฐ์ หมู่1ข้อมูล
02739231 โครงสร้างข้อมูล หมู่1ข้อมูล
02739311 การจัดองค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 1/2559ข้อมูล
02739312 การโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ตข้อมูล
02739341 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจข้อมูล
02739351 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communication)ข้อมูล
02739498 ปัญหาพิเศษ 2559ข้อมูล
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นข้อมูล
อันตรกิริยาระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน มก.ฉกส.
ติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่ e-mail famwkk@csc.ku.ac.th:

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 Designed by Wit