ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

  • งานทดลองในด้านการทำความเย็น การสั่นเชิงกล ระบบกำลังของไหล การควบคุมอัตโนมัติ และกลศาสตร์ของไหล
  • งานทดลองในด้านวัสดุวิศวกรรม การถ่ายเทความร้อน กลศาสตร์ของแข็ง กลศาสตร์ของเครื่องจักรกล เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน และกลศาสตร์วิศวกรรม
  • การวิเคราะห์ความเค้นและความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น และความเครียด วงกลมมอร์ สมบัติของวัสดุ ทฤษฏีของคาสติกลิโน การวิเคราะห์ชิ้นส่วนที่รับแรงแนวแกน แรงบิด การดัดและการโก่งงอ ภาชนะความดัน ความเค้นผสม ความเค้นหนาแน่น พลังงานความเครียด
  • การวิเคราะห์ผลเชิงเศรษฐศาสตร์ของการตัดสินใจทางวิศวกรรมภายใต้ความแน่นอนและความไม่แน่นอน วิธีการวัดค่าเทียบเท่าโดยการวิเคราะห์การลงทุนรวมและการวิเคราะห์การลงทุนเพิ่ม การประยุกต์การวิเคราะห์ทดแทน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการวิเคราะห์โครงการของภาครัฐบาล รวมทั้งผลของภาษีเงินได้และผลของเงินเฟ้อ