ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

รายวิชาทั้งหมด 
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ 501 (วีรชาติ)ข้อมูล
01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หมู่ 104 (อ.ฐาปนี)ข้อมูล
01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หมู่ 502 (อ.พรศักดิ์)ข้อมูล
01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หมู่ 1 บรรยายข้อมูล
01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หมู่ 101 (อ.พรศักดิ์)ข้อมูล
01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หมู่ 102 (อ.วไลลักษณ์)
01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หมู่ 501 (วีรชาติ)ข้อมูล
01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หมู่ 51 (2-58)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
01418112 คอมพิวเตอร์เบื้อยงต้น หมู่ 105 (อ.สาวิณี)ข้อมูล
01418113 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หมู่ 302 (อ.พรศักดิ์)ข้อมูล
01418113 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หมู่ 101 (อ.ฐิติพร)ข้อมูล
01418113 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หมู่ 103 (อ.สุรเชษฐ์)ข้อมูล
01418113 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หมู่ 104 (อ.ศรัญญา)ข้อมูล
01418113 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หมู่ 301 (วีรชาติ)ข้อมูล
01418113 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หมู่ 304 (วีรชาติ)ข้อมูล
01418113_102_เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ กลุ่ม 102ข้อมูล
01418116 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมู่ 1 (2-58)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
01418232 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอน หมู่ 1ข้อมูล
01418333 ภาษารูปนัยและทฤษฎีออโตมาตา (Formal Language and Automata Theory) (2-58)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
01418345 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ (สำหรับนิสิตวิทยาการคอมพิวเตอร์)ข้อมูล
01418463 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเชิงสถิติ หมู่1ข้อมูล
01418499 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
02739214 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ (อ.สาวิณี)ข้อมูล
02739241 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (2-58)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
02739323 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศข้อมูล
02739341 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ (สำหรับนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)ข้อมูล
02739421 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล
02739497 สัมนา หมู่ 1 , 51ข้อมูล
การประยุกต์อินเทอร์เน็ตเพื่อการพาณิชย์ข้อมูล
การโปรแกรมประยุกต์บนเว็บข้อมูล
ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับซอฟต์แวร์และดิจิทัล คอนเทนท์ข้อมูล
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ58ข้อมูล
วิทยาการคอมพิวเตอร์_ระบบปฏิบัติการ58ข้อมูล
หลักภาษาโปรแกรมรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ไอที_ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบ58ข้อมูล