รายวิชาทั้งหมด 
01204461 Artificial Intelligence หมู่ 1 (อ.ฐาปนี)ข้อมูล
01418102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ประกอบการ (อ.วไลลักษณ์)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 102 (อ.ถนอมศักดิ์)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 105 (อ.ฐาปนี)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 106 (อ.ศศิธร)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 107 (อ.วไลลักษณ์)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 108 (อ.สาวิณี)ข้อมูล
01418113 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมู่ 101 (อ.ศศิธร)ข้อมูล
01418132 หลักมูลการคณนา หมู่ 1 (อ.สาวิณี)ข้อมูล
01418232 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (อ.อัจฉรา)ข้อมูล
01418233 ภาษาแอสเซมบลีและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 2/2562 (อ.ถนอมศักดิ์)ข้อมูล
01418334 Compiler Techniques หมู่ 1 (อ.ฐาปนี)ข้อมูล
01418343, 01418345 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ (อ.วไลลักษณ์)ข้อมูล
01418431 ระบบฝังตัวเบื้องต้น 2/2562 (อ.ถนอมศักดิ์)ข้อมูล
01418462 ทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์ หมู่ 1 (อ.ฐาปนี)ข้อมูล
02729102 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 101 (อ.อัจฉรา)ข้อมูล
02739211 หลักการเขียนโปรแกรม (อ.อัจฉรา)ข้อมูล
02739214 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (อ.สาวิณี)ข้อมูล
02739313 ระบบฝังตัวเบื้องต้น 2/2562 (อ.ถนอมศักดิ์)ข้อมูล
02739341 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ (อ.วไลลักษณ์)ข้อมูล
02739345 Application Development for Moblie Devices (อ.ศศิธร)ข้อมูล
02739346 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางทำการ (อ.วไลลักษณ์)ข้อมูล
02739452 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.อัจฉรา)ข้อมูล
02739481 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ I หมู่ 1 (อ.สาวิณี)ข้อมูล
02739482 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ II หมู่ 1 (อ.สาวิณี)ข้อมูล
02739496 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (อ.สาวิณี)ข้อมูล
02729102 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน หมู่ 1 (อ.อัจฉรา)ข้อมูล
02729102 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน หมู่ 501 (อ.อัจฉรา)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 109 (อ.จิตสราญ)ข้อมูล
01418216 หลักภาษาโปรแกรม (อ.ฐาปนี)ข้อมูล