ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

รายวิชาทั้งหมด 
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 101 (อ.ฐาปนี)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 103 (อ.ถนอมศักดิ์)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 104 (อ ศศิธร)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 106 (อ.อัจฉรา)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 108 (อ.สาวิณี)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 109 (อ.วไลลักษณ์)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 110 (อ.จิตสราญ)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 113 (อ.สาวิณี)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 114 (อ.อัจฉรา)ข้อมูล
01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องข้อมูล
01418112 คอมพิวเตอร์เบื้อง หมู่ 1 และ หมู่ 101 (อ.ฐาปนี)ข้อมูล
01418112 แนวคิดการโปรแกรมเบื้องต้น (อ.อัจฉรา)ข้อมูล
01418114 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (อ.อัจฉรา)ข้อมูล
01418211 Software Constructionข้อมูล
01418231 โครงสร้างข้อมูล หมู่1ข้อมูล
01418233 ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และการโปรแกรมเปลือกระบบ (อ.ถนอมศักดิ์) ต้น 2562ข้อมูล
01418321 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ (อ.วไลลักษณ์)ข้อมูล
01418331 ระบบปฏิบัติการ หมู่ 1ข้อมูล
01418346-Mobile application (อ ศศิธร)ข้อมูล
01418384 การวิเคราะห์ภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (อ.วไลลักษณ์)ข้อมูล
01418462 ทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์ (อ.ฐาปนี)ข้อมูล
01418497 - 02739497 สัมมนา (อ.อัจฉรา)ข้อมูล
02729102 หมู่ 1 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตอระจำวันข้อมูล
02739261 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ 1 (อ.สาวิณี)ข้อมูล
02739311 การจัดองค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 1/2562 (อ.ถนอมศักดิ์)ข้อมูล
02739313 ระบบฝังตัวเบื้องต้น 1/2562 (อ.ถนอมศักดิ์)ข้อมูล
02739431 ระบบปฏบัติการและซอฟแวร์ระบบ หมู่ 1 ข้อมูล
02739436 การจัดการความรู้ หมู่ 1 (อ.สุภาพ)ข้อมูล