รายวิชาทั้งหมด 
01204461 ปัญญาประดิษฐ์ หมู่1 (อ.ฐาปนี)ข้อมูล
01418102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ประกอบการ หมุ่ 1 (อ.ศรัญญา)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 107 (อ.ศศิธร)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 102 (อ.อัจฉรา)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 104 (อ.สาวิณี)
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 105 (อ.สุรเชษฐ์)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 106 (อ.ถนอมศักดิ์)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 108 (อ.วไลลักษณ์)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 109 (อ.ศรัญญา)ข้อมูล
01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หมู่1 (อ.ฐาปนี)ข้อมูล
01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หมู่101 (อ.ฐาปนี)ข้อมูล
01418232 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (อ.อัจฉรา)ข้อมูล
01418233 ภาษาแอสเซมบลีและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 2/2561 (อ.ถนอมศักดิ์)ข้อมูล
01418345 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ (อ.วไลลักษณ์)ข้อมูล
01418431 ระบบฝังตัวเบื้องต้น 2/2561 (อ.ถนอมศักดิ์)ข้อมูล
01418462 ทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์ หมู่1 (อ.ฐาปนี)ข้อมูล
01418497 สัมมนา (อ.อัจฉรา)ข้อมูล
01418499 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ หมู่ 1 (อ.ถนอมศักดิ์)ข้อมูล
02729102 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน (อ.อัจฉรา)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
02739211 หลักการเขียนโปรแกรม (อ.สุรเชษฐ์)ข้อมูล
02739341 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ (อ.วไลลักษณ์)ข้อมูล
02739346 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางทำการ (อ.วไลลักษณ์)ข้อมูล
02739452 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.ศรัญญา)ข้อมูล