ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

รายวิชาทั้งหมด 
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 102 (อ.ศศิธร)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 103 (อ.พีระ)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 104 (อ.สาวิณี แสงสุริยันต์)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 105 (อ.สุรเชษฐ์)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 106 (อ.ถนอมศักดิ์)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 107 (อ.อัจฉรา)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 108 (อ.วไลลักษณ์)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 109 (อ.ศรัญญา)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 110 (อ.ฐาปนี)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 501 (อ.ศิริพร)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 502 (อ.ฐาปนี)ข้อมูล
01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หมู่ 1 (อ.อัจฉรา)ข้อมูล
01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หมู่101 (อ.ฐาปนี)ข้อมูล
01418113 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมู่ 101 (อ.ศศิธร)ข้อมูล
01418113 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หมู่ 1 (อ.อัจฉรา)ข้อมูล
01418113 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หมู่ 102 (อ.ศรัญญา)ข้อมูล
01418132 หลักมูลการคณนา หมู่ 1 (อ.สาวิณี)ข้อมูล
01418231 โครงสร้างข้อมูล หมู่ 1 (อ.ฐาปนี)ข้อมูล
01418232 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี หมู่ 1 (อ.ฐาปนี)ข้อมูล
01418332 ระบบปฏิบัติการ หมู่ 1 (อ.ศศิธร)ข้อมูล
01418343 ทรัพย์สินทางปัญญาฯ หมู่ 1 (อ.พีระ)ข้อมูล
01418345 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ (อ.วไลลักษณ์)ข้อมูล
01418353 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสาร(อ.จิตสราญ)ข้อมูล
01418431 ระบบฝังตัวเบื้องต้น 1 (อ.ถนอมศักดิ์)ข้อมูล
01418497 สัมมนา (อ.ถนอมศักดิ์)ข้อมูล
01418499 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ หมู่ 1 (อ.อัจฉรา)ข้อมูล
01999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน หมู่ 101 (อ.จิตสราญ)ข้อมูล
02739211 หลักการเขียนโปรแกรม ภาคปลาย 2560 (อ.สุรเชษฐ์)ข้อมูล
02739214 การโปรแกรมเชิงวัตถุ หมู่ 1 (อ.สาวิณี)ข้อมูล
02739341 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ (อ.วไลลักษณ์)ข้อมูล
02739346 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางทำการ หมู่ 1 (อ.วไลลักษณ์)ข้อมูล
02739352 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ หมู่ 1 (อ.จิตสราญ)ข้อมูล
02739435 เหมืองข้อมูล หมู่ 1 (อ.พีระ)ข้อมูล
02739452 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.ศรัญญา)ข้อมูล
02739481 สัมมนาเชิงปฏิบัติการของเทคโนโลยีสารสนเทศ I (อ.ศรัญญา)ข้อมูล
02739496 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.ถนอมศักดิ์)ข้อมูล
02739498 ปัญหาพิเศษ 1 (อ.พีระ)ข้อมูล