ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

รายวิชาทั้งหมด 
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 103 (อ.ฐาปนี)ข้อมูล
01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ หมู่ 107 (อ.ฐาปนี)ข้อมูล
01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หมู่ 106 (อ.สุรเชษฐ์)ข้อมูล
01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หมู่ 501 (วีรชาติ)ข้อมูล
01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หมู่ 502 (พรศักดิ์)ข้อมูล
01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หมู่ 51รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หมู่1 บรรยาย (อ.ฐาปนี)ข้อมูล
01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หมู่103 (อ.ฐาปนี)ข้อมูล
01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หมู่107 (อ.ฐาปนี)ข้อมูล
01418113 หมู่ 104ข้อมูล
01418113 หมู่ 105ข้อมูล
01418115 การโปรแกรมโครงสร้างข้อมูล
01418116 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
01418232 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี หมู่ 1 (อ.ฐาปนี)ข้อมูล
01418332 ระบบปฏิบัติการ (59)ข้อมูล
01418333 ภาษารูปนัยและทฤษฎีออโตมาตา(Formal Language and Automata Theory)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
01418343 ทรัพย์สินทางปัญญาฯข้อมูล
01418345 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ ข้อมูล
01418353 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย(อ.จิตสราญ)ข้อมูล
01418431 ระบบฝังตัวเบื้องต้น (59)ข้อมูล
01999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน (หมู่ 204)ข้อมูล
01999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน หมู่ 101 (อ.จิตสราญ)ข้อมูล
01999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน หมู่ 201(อ.วไลลักษณ์)ข้อมูล
01999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน หมู่ 202 (อ.สาวิณี)ข้อมูล
01999211คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน หมู่ 102 (อ.จิตสราญ)ข้อมูล
02739211 หลักการเขียนโปรแกรม (อ.สาวิณี)ข้อมูล
02739214 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ (อ.สาวิณี)ข้อมูล
02739241 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
02739323 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศข้อมูล
02739346 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางทำการข้อมูล
02739352 การประกันความมั่นคงสารสนเทศ (อ.จิตสราญ)ข้อมูล
02739435 เหมืองข้อมูลข้อมูล
02739452 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูล
02739496 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (59)ข้อมูล
02739497 สัมนาไอทีปี 3 (ปัญหาพิเศษภาคปลาย 2559)ข้อมูล